รู้จักและเข้าใจระบบมาตรฐาน ISO อย่างง่าย ใน 3 นาที

   วันนี้ WOLF จะมาชวนคุยอีกหนึ่งเรื่องที่เหล่าผู้บริหารจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ นั่นก็คือเรื่องของมาตรฐาน ISO นั่นเอง ว่ามันคืออะไร เกี่ยวกับใคร และมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่เราจะย่อยให้เก็ตแบบง่ายๆ และเข้าใจภาพรวมภายใน 3 นาที

มาตรฐาน ISO คืออะไร

   - มาตรฐาน ISO คืออะไร?ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization คือ องค์การมาตรฐานสากล เป็นองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยการสร้างมาตรฐานขึ้นมานั่นเอง ซึ่งมาตรฐานในที่นี้ ก็คือข้อตกลงที่ถูกระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบเอกสาร ที่จะรวบรวมเอาข้อมูล ข้อกำหนด หรือวิธีการทำงานที่ถูกต้องไว้นั่นเอง

มาตรฐาน ISO เกี่ยวกับใคร

   - มาตรฐาน ISO เกี่ยวกับใคร?มาตรฐาน ISO เป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญองค์กรทุกประเภท ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือภาคบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนำระบบมาตรฐาน ISO มาเป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพของการทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ บุคลากรเยอะ จนไปถึงองค์กรขนาดเล็กอย่าง SMEs ก็สามารถนำระบบมาตรฐาน ISO ไปใช้ได้โดยจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการได้องค์กรไหนได้รับ ISO ก็แปลว่า สินค้าและบริการมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั่นเอง

มาตรฐาน ISO มีประโยชน์ยังไง

   - มาตรฐาน ISO มีประโยชน์ยังไง?มาตรฐาน ISO มีประโยชน์ในหลายแง่มุมมากๆ ถ้าอธิบายแบบกระชับๆ 3 ข้อต่อไปนี้ก็น่าจะครอบคลุม

   1. เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่จะช่วยเรื่องการบริหารงาน / การผลิต / องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี / สินค้าเป็นที่ยอมรับ / ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ฯลฯ

   2. เป็นประโยชน์ต่อพนักงานที่จะช่วยให้ทำงานเป็นระบบ / ทำงานมีประสิทธิภาพ / มีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพ / มีวินัย / พัฒนาตนเองตลอดเวลา ฯลฯ

   3. เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในมาตรฐานสินค้า / สะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องตรวจคุณภาพซ้ำ /ได้รับการคุ้มครอง ฯลฯ

ตัวอย่างมาตรฐาน ISO ที่สำคัญ

   - ตัวอย่างมาตรฐาน ISO ที่สำคัญ


   ISO ก็จะมีหลายแบบ ตามแนวทางการบริหารองค์กร เช่น

   * ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ ที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ฯ
   * ISO 14001ก็จะเป็นระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ฯ
   * ISO 17025 เป็นมาตรฐานการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ ตลอดจนถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล ฯ
   * ISO 45001 หรือ OHSAS18001เป็นมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่จะเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและอุบัติเหตุต่างๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อสังคม ฯ
   นอกจากนี้ก็ยังมีมาตรฐาน ISO อีกหลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะสมกับองค์กรแต่ละประเภทบอกได้เลยว่า การที่มีระบบมาตรฐาน ISO มาเป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพการทำงานในองค์กร จะทำให้องค์กรสามารถเติบโตและมีแนวโน้มประสบผลสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน